Các đơn vị thực hiện

Chủ trì:

____________________

Đơn vị tổ chức:

____________________

Nhà tài trợ chính:

____________________

Tài trợ kim cương:

____________________

Tài trợ Vàng:

____________________

Các đơn vị kiến trúc thiết kế pavilions:

____________________

Đối tác xây dựng & tài trợ vật liệu:

____________________

Đối tác truyền thông: